1 GBP = 94.90 INR                       

BREAKING NEWS

hm¡v]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

Fsâ \mSv

Iep-¦vþ NnXdnb Nn´IÄ

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\k

Full story

]cnNbw

ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കാന്‍ യപ്പ് ടിവി

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഓസ്‌ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാന്റ്, യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികള്‍ക്ക് ഏഷ്യാ കപ്പ് 2018 ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം തത്സമയം കാണുവാന്‍ യപ്പ് ടിവി അവസരം ഒരുക്കുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ ലോകത്ത് മ

Full story

{]XnIcWw

യേശുവിനു സഹോദരന്മാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ബിനോയി കരിമരു

യേശുവിന് സഹോദരന്മാര്‍ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും അവര്‍ കസിന്‍സ് ആയിരുന്നു എന്നുമുള്ള ബിനോയി അച്ചന്റെ പ്രസംഗം മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ബൈബിളില്‍ നൂറു ശതമാനവും വചനങ്ങളെയെല്ലാം വളച്ചൊടിച്ച അവര്‍ കസിന്‍സ് ആണെ

Full story

A\p`hw

hïn t]m-Ip-ó h-gn ap-gp-h³ a-c-§Ä hoWp; a-®n-Sn-¨nepw sh-Å-s¸m-¡hpw bm-{X Zp-Ê-l-am¡n; h-gp-¡-ep-Å ]m-d-bnð A-]I-Sw ]-Xn-bn-cn-¡pó-Xv

tImgnt¡mSv: alm{]fb¯nð \nópw AXoPnhn¡pIbmWv tIcfhpw tIcf P\Xbpw. \Kc {Kma hyXymkanñmsX {]fbw \mSns\ hngp§nbt¸mÄ ZpcnXmizmk Iymw]pIfnð sshZyklmbsamcp¡nb tUmÎÀamÀ \nch[nbmWv. \Kc§fnse Iymw]pIsf¡mÄ shñphnfn \ndªXmWv h\{]tZis¯ DucpIÄ. ags¡SpXnbnð BtcmKy{]iv--\w t\cn« shäne sImñn tImf\nImÀ¡p sshZyklmbw \ðInb A\p`hw tUm. AizXn tkma³ t^kv--_p¡neqsS ]¦ph¨ncpóp. \ne¼qcnð\nóv 27 Intemaoä&Agr

Full story

C³Ìâv sdkv-t]m¬kv

ഫ്രാങ്കോ അറസ്റ്റിലാകുന്നതില്‍ ഒട്ടും ആശങ്കയില്ലാത്ത

ഇപ്പോഴത്തെ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ തലസ്ഥാനമായ പ്രേഹ് ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശത്തെ പണ്ട് ബൊഹീവിയ എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചത്. ബൊഹീവിയയില്‍ ഒരു വികാരി ജനദാള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജോണ്‍ എന്നായിരുന്നു. ജോ

Full story